Murti Darshan


10-24-2014Shri Ghanshyam Maharaj 10-24-2014Shri Akshar Purushottam Maharaj 10-24-2014 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev 10-22-2014Shri Ghanshyam Maharaj
10-22-2014Shri Akshar Purushottam Maharaj 10-22-2014 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev 10-19-2014Shri Ghanshyam Maharaj 10-19-2014Shri Akshar Purushottam Maharaj
10-19-2014 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev 10-12-2014Shri Ghanshyam Maharaj 10-12-2014Shri Akshar Purushottam Maharaj 10-12-2014 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev
10-05-2014Shri Ghanshyam Maharaj 10-05-2014Shri Akshar Purushottam Maharaj 10-05-2014 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev 10-04-2014Shri Ghanshyam Maharaj
10-04-2014Shri Akshar Purushottam Maharaj 10-04-2014 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev