Murti Darshan


02-08-2015Shri Ghanshyam Maharaj 02-08-2015Shri Akshar Purushottam Maharaj 02-08-2015 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev 02-01-2015Shri Ghanshyam Maharaj
02-01-2015Shri Akshar Purushottam Maharaj 02-01-2015 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev