Murti Darshan


07-27-2014Shri Ghanshyam Maharaj 07-27-2014Shri Akshar Purushottam Maharaj 07-27-2014 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev 07-26-2014Shri Ghanshyam Maharaj
07-26-2014Shri Akshar Purushottam Maharaj 07-26-2014 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev 07-25-2014Shri Ghanshyam Maharaj 07-25-2014Shri Akshar Purushottam Maharaj
07-25-2014 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev 07-24-2014Shri Ghanshyam Maharaj 07-24-2014Shri Akshar Purushottam Maharaj 07-24-2014 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev
07-20-2014Shri Ghanshyam Maharaj 07-20-2014Shri Akshar Purushottam Maharaj 07-20-2014 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev 07-13-2014Shri Ghanshyam Maharaj
07-13-2014Shri Akshar Purushottam Maharaj 07-13-2014 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev 07-12-2014Shri Ghanshyam Maharaj 07-12-2014Shri Akshar Purushottam Maharaj
07-12-2014 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev 07-06-2014Shri Ghanshyam Maharaj 07-06-2014Shri Akshar Purushottam Maharaj 07-06-2014 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev