Murti Darshan


09-28-2014Shri Ghanshyam Maharaj 09-28-2014Shri Akshar Purushottam Maharaj 09-28-2014 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev 09-14-2014Shri Ghanshyam Maharaj
09-14-2014Shri Akshar Purushottam Maharaj 09-14-2014 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev 09-07-2014Shri Ghanshyam Maharaj 09-07-2014Shri Akshar Purushottam Maharaj
09-07-2014 Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev